Student Dictionary

One entry found for Khrushchev.
Main Entry: Khru·shchev
Pronunciation: krudotsh-primarystress(ch)odotf, -primarystress(ch)odotv, -primarystress(ch)ef
Function: biographical name
Ni·ki·ta /nschwa-primarystresskemacron-tschwa/ Sergeyevich 1894-1971 premier of U.S.S.R. (1958-64)

Pronunciation Symbols