Student Dictionary

One entry found for kilohertz.
Main Entry: ki·lo·hertz
Pronunciation: primarystresskil-schwa-secondarystresshschwarts, primarystresskemacron-lschwa-, -secondarystresshe(schwa)rts
Function: noun
: 1000 hertz

Pronunciation Symbols